У Києві USD 0.42 EUR 28.15
UA | RU
Промполітінформ

Загальноосвітні навчальні заклади Кіровоградщини отримали 7 нових шкільних автобусів

Інфраструктура 06.09.2018
ÌÀÇ èìååò ìîùíîñòè äëÿ ïðîèçâîäñòâà øêîëüíûõ àâòîáóñîâ â íóæíîì êîëè÷åñòâå

ÎÀÎ "ÌÀÇ" - óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ õîëäèíãà "ÁåëàâòîÌÀÇ" èìååò ìîùíîñòè äëÿ ïðîèçâîäñòâà øêîëüíûõ àâòîáóñîâ â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå. Îá ýòîì ñîîáùèë 21 æóðíàëèñòàì íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïðîäàæ ïàññàæèðñêîé òåõíèêè ÎÀÎ "ÌÀÇ" Ñåðãåé Êðåëü íà ïðåçåíòàöèè øêîëüíîãî àâòîáóñà ÌÀÇ-241.
 íàñòîÿùåå âðåìÿ ÌÀÇ åæåìåñÿ÷íî âûïóñêàåò îêîëî 30 åäèíèö òàêèõ àâòîáóñîâ. Îíè ïîñòàâëÿþòñÿ êàê äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áåëàðóñè, òàê è â Ðîññèþ. 
Ìèíñêèé àâòîçàâîä ðåàëèçóåò ñîöèàëüíûé ïðîåêò "Øêîëüíûé àâòîáóñ". Èñïîëíåíèå ýòîãî ïðîåêòà Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî ïîðó÷èë Áàíêó ðàçâèòèÿ. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ïîëíîñòüþ áóäåò ðåøåíà ïðîáëåìà ñ îáåñïå÷åíèåì ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ òðàíñïîðòîì äëÿ ïîäâîçà äåòåé â øêîëó è îáðàòíî.
Íà ñíèìêàõ: 1, 2. øêîëüíûé àâòîáóñ ÌÀÇ.
3-5. øêîëüíûå àâòîáóñû ÌÀÇ.
Ôîòî Àíäðåÿ Ïîêóìåéêî, ÁåëÒÀ.

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко під час обласного педагогічного форуму вручив ключі від шкільних автобусів директорам закладів загальної середньої освіти. Зазначені автобуси придбані спільними зусиллями органів державної влади та місцевого самоврядування з метою додаткового підвезення дітей на навчання до опорних шкіл. Інформує портал ПромПолітІнформ з посиланням на Кіровоградську ОДА.

Цього року на Кіровоградщині придбано 7 шкільних автобусів на загальну суму понад 12 млн. грн. Ключі від двох керівник ОДА вручив директору Голованівської опорної школи ім. Т.Г. Шевченка Ользі Томашевській. Заклад отримав два автобуси, оскільки має 15 філій, з яких учні підвозяться до опорної школи.

Загалом протягом 2015-2018 років на Кіровоградщині на умовах співфінансування з державного та місцевих бюджетів було придбано 44 шкільні автобуси та 1 спеціальний автобус у Кропивницькому для підвезення дітей з особливими потребами до реабілітаційного центру. Загальна вартість цього транспорту склала понад 65 мільйонів 715 тисяч гривень.

Усі ці автобуси використовуються за призначенням – відповідно до розроблених та затверджених паспортів маршрутів. Станом на 20 серпня 2018 року в області підвезення 9 тисяч 131 дитини здійснює 227 шкільних автобусів.

Інші матеріали розділу Інфраструктура

В «Укравтодорі» розповіли, які дороги будуть відремонтовані у 2019 році

У Хмельницькій, Вінницькій і Черкаській областях до 2019 році будуть завершені роботи на ділянці Львів -Умань, передає ПромПолітІнформ з посиланням на повідомлення глави «Укравтодору» Славоміра Новака в Facebook. За його словами, європейська магістраль Львів-Умань-Одеса, яка входить… Продовження…


УЗ почала подавати піввагони переможцям аукціонів на ProZorro

Укрзалізниця почала подавати під навантаження піввагони переможцям аукціонів на ProZorro. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає ПромПолітІнформ. «Укрзалізниця подала переможцям перших аукціонів, що відбулися в електронній системі ProZorro.Продажі, піввагони під навантаження. Замовлення загалом 50 піввагонів зроблені на… Продовження…


Єврокомісія та Світовий банк розробили план розвитку транспортних мереж між Україною і ЄС

Європейська комісія спільно зі Світовим банком розробили інвестиційний план дій для розвитку інфраструктури у країнах «Східного партнерства», зокрема, в Україні. Про це повідомляє Європейска правда, з посиланням на прес-службу ЄК, інформує портал ПромПолітІнформ. «Європейська комісія та… Продовження…


GEFCO Group та іспанська BERGÉ створили СП з логістики нових і вживаних автомобілів

GEFCO Group (Франція) і BERGÉ (Іспанія) повідомили про створення провайдера логістики готових автомобілів BERGÉ GEFCO S.L, партнери якої будуть власниками в рівних частках, передає портал ПромПолітІнформ  з посиланням на спільний прес-реліз обох компаній. Нова компанія… Продовження…


МАУ посилює норми перевезення ручної поклажі

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» з 15 січня 2019 року знижує норми провезення ручної поклажі на всіх своїх рейсах, повідомляє прес-служба компанії. Норми будуть діяти для пасажирів, які придбали квитки після 1 листопада 2018 року. Для тих,… Продовження…


Морські порти України в 2018 році перевалили понад 135 млн. тонн вантажів

За підсумками 2018 року морські порти України перевалили майже на 2,6 млн. тонн вантажів більше ніж у 2017 році, передає портал ПромПолітІнформ з посиланням на прес-службу Адміністрації морських портів України. Збільшення вантажопотоку спостерігається за чотирма… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© ПромПолітІнформ, 2015-2019
Використання будь-яких матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на prompolit.info

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: