У Києві USD 0.39 EUR 25.45
UA | RU
Промполітінформ

Загальноосвітні навчальні заклади Кіровоградщини отримали 7 нових шкільних автобусів

Інфраструктура 06.09.2018
ÌÀÇ èìååò ìîùíîñòè äëÿ ïðîèçâîäñòâà øêîëüíûõ àâòîáóñîâ â íóæíîì êîëè÷åñòâå

ÎÀÎ "ÌÀÇ" - óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ õîëäèíãà "ÁåëàâòîÌÀÇ" èìååò ìîùíîñòè äëÿ ïðîèçâîäñòâà øêîëüíûõ àâòîáóñîâ â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå. Îá ýòîì ñîîáùèë 21 æóðíàëèñòàì íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïðîäàæ ïàññàæèðñêîé òåõíèêè ÎÀÎ "ÌÀÇ" Ñåðãåé Êðåëü íà ïðåçåíòàöèè øêîëüíîãî àâòîáóñà ÌÀÇ-241.
 íàñòîÿùåå âðåìÿ ÌÀÇ åæåìåñÿ÷íî âûïóñêàåò îêîëî 30 åäèíèö òàêèõ àâòîáóñîâ. Îíè ïîñòàâëÿþòñÿ êàê äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áåëàðóñè, òàê è â Ðîññèþ. 
Ìèíñêèé àâòîçàâîä ðåàëèçóåò ñîöèàëüíûé ïðîåêò "Øêîëüíûé àâòîáóñ". Èñïîëíåíèå ýòîãî ïðîåêòà Ïðåçèäåíò Áåëàðóñè Àëåêñàíäð Ëóêàøåíêî ïîðó÷èë Áàíêó ðàçâèòèÿ. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ïîëíîñòüþ áóäåò ðåøåíà ïðîáëåìà ñ îáåñïå÷åíèåì ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ òðàíñïîðòîì äëÿ ïîäâîçà äåòåé â øêîëó è îáðàòíî.
Íà ñíèìêàõ: 1, 2. øêîëüíûé àâòîáóñ ÌÀÇ.
3-5. øêîëüíûå àâòîáóñû ÌÀÇ.
Ôîòî Àíäðåÿ Ïîêóìåéêî, ÁåëÒÀ.

Голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко під час обласного педагогічного форуму вручив ключі від шкільних автобусів директорам закладів загальної середньої освіти. Зазначені автобуси придбані спільними зусиллями органів державної влади та місцевого самоврядування з метою додаткового підвезення дітей на навчання до опорних шкіл. Інформує портал ПромПолітІнформ з посиланням на Кіровоградську ОДА.

Цього року на Кіровоградщині придбано 7 шкільних автобусів на загальну суму понад 12 млн. грн. Ключі від двох керівник ОДА вручив директору Голованівської опорної школи ім. Т.Г. Шевченка Ользі Томашевській. Заклад отримав два автобуси, оскільки має 15 філій, з яких учні підвозяться до опорної школи.

Загалом протягом 2015-2018 років на Кіровоградщині на умовах співфінансування з державного та місцевих бюджетів було придбано 44 шкільні автобуси та 1 спеціальний автобус у Кропивницькому для підвезення дітей з особливими потребами до реабілітаційного центру. Загальна вартість цього транспорту склала понад 65 мільйонів 715 тисяч гривень.

Усі ці автобуси використовуються за призначенням – відповідно до розроблених та затверджених паспортів маршрутів. Станом на 20 серпня 2018 року в області підвезення 9 тисяч 131 дитини здійснює 227 шкільних автобусів.

Інші матеріали розділу Інфраструктура

В Україні на 16% зросли вантажні перевезення морським транспортом

За перше півріччя 2019 року морський транспорт України перевіз 955,8 тис. тонн вантажів, що на 16,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на  Державна служба статистики інформує портал… Продовження…


«Укрзалізниця» має намір підвищити ціни на квитки

«Укрзалізниця» буде просити в уряду дозволу підвищити ціну на пасажирські квитки до рівня собівартості перевезень. Про це глава компанії Євген Кравцов повідомив в інтерв’ю УНІАН, передає портал ПромПолітІнформ. «Навіть при великому попиті пасажирські перевезення залишаються… Продовження…


Зеленський заявив, що в інфраструктуру України буде інвестовано близько 20 млрд. доларів

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що в найближчі 5 років в інфраструктуру країни буде інвестовано близько 20 млрд. дол. Про це, передає СтройОбзор, він повідомив на зустрічі з представниками бізнесу Туреччини, інформує портал ПромПолітІнформ. За… Продовження…


«ДТЕК» поєднав Київ і Полтаву мережею швидкісних автозарядних станцій STRUM потужністю 50 кВт

Після установки швидкісних автозарядних станцій на трасах Київ-Одеса і Київ-Львів компанія «ДТЕК» поєднала мережею швидкісних автозарядних станцій STRUM міста Київ і Полтаву. Зокрема, на Дніпровській трасі до Полтави були встановлені три швидкісні зарядні станції, при… Продовження…


В Україні можуть з’явитися платні мости

Міністерство інфраструктури України (МІУ) виступає за будівництво в Україні платних мостів за рахунок приватного підрядника. Про це, повідомляє NewFormat, розповів заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, передає портал ПромПолітІнформ. «Треба і деякі… Продовження…


«Укрзалізниця» закупить вагони для нового поїзда

«Укрзалізниця» планує купити 10 додаткових пасажирських вагонів, з яких буде сформовано новий щоденний поїзд до Маріуполя. Про це повідомляє прес-центр «Укрзалізниці», інформує портал ПромПолітІнформ. Відповідна зміна у фінансовий план компанії для закупівлі вагонів була внесена… Продовження…


Усі матеріали розділу
Про нас / Контакти / Реклама

© ПромПолітІнформ, 2015-2019
Використання будь-яких матеріалів сайту дозволяється за умови посилання на prompolit.info

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: